1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při nákupu v internetovém obchodě www.nicheparfum.cz, provozovaném obchodní společnosti RU-Trade s.r.o., se sídlem ul. Okrová 944/14, Libuš, 142 00 Praha 4, IČO: 273 88 450 , DIČ: CZ 273 88 450, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115749. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou  prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, umístěného na internetové adrese www.nicheparfum.cz.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.nicheparfum.cz jsou závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

2.2. Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

2.3. Ceny zboží a služeb uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK a EUR včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

2.4. Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.

2.5. Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

2.6. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, přičemž lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

3. Odstoupeni od smlouvy

3.1. V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nicheparfumcz@gmail.com nebo písemně na adresu prodávajícího Okrová 944/14, 14200, Praha. Odstoupením od smlouvy jsou si obě strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. V případě, že spotřebitel již převzal objednané zboží, je povinen jej vrátit v originálním nepoškozeném balení. Pokud bylo již zboží rozbaleno a použité, nelze jej z hygienických důvodů vrátit.

3.2. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží.

3.3. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím budou mu vráceny všechny peněžní prostředky mínus přepravní náklady (pokud dodání zboží bylo zdarma) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

3.4. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

3.5. Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

a) O dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

b) O dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

c) O dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

3.6. Prodávající má právo odmítnout vyřízení objednávky, zároveň má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny v případě, že:

a) Množství zboží neodpovídá obvyklému množství zboží určenému pro vlastní spotřebu.

b) Vracené zboží je poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

4. Cena zboží a Slevy

4.1 Cena zboží

4.1.1 Všechny ceny výrobků a služeb jsou uvedeny s DPH, tyto ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné. Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

4.2 Slevy a slevové kupony

4.2.1. V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly určité slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V daném případě bude kupující informován a bude mu poskytnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či slevového kuponu.

4.2.2. Každá sleva má pravidla pro užití, které jsou buď přiložené přímo ke slevě, nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány, nebo jsou dostupné na vyžádání.

4.2.3. Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není uvedeno jinak. V případě více násobného použití, prodejce má právo slevu odmítnout.

5.  Platební podmínky a způsoby platby

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) Na dobírku - peníze za zboží zaplatíte v hotovosti nebo kreditní kartou až při převzetí zboží;

b) V hotovosti nebo kreditní kartou na výdejnách prodávajícího;

c) Bezhotovostním převodem - zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet. Veškeré platební údaje naleznete na faktuře. Zboží Vám bude zasláno ihned po obdržení platby;

d) Platební kartou online přes platební bránu - po vytvoření objednávky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu banky, platba proběhne okamžitě a zboží Vám bude odesláno nejpozději následující pracovní den. Tato platba se provádí s podporou zabezpečeného protokolu 3DSecure.

6. Doprava zboží a dodací podmínky

Doručení zajišťuje Česká pošta. Zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu, o odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu nebo sms. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby.

6.1. Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na internetových stránkách www.nicheparfum.cz

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

7.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b) na odstranění vady opravou věci;

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny;

d) odstoupit od smlouvy.

7.3. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

7.4. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní cen. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vazbu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

7.5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí pokud:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním a nebo opomenutím,

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě  vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla společnosti: Okrová 944/14, 14200, Praha 4, Libuš nebo osobně na prodejně: „Scents Variety“, Zahradní 616/1, 360 01, Karlovy Vary.

Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.

8. Reklamace a záruka zboží

8.1. Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků.

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu    zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

8.3. V případě prokázání, že dodaná věc nemá vlastnosti a kvalitu, které si obě strany ujednaly, hradí veškeré náklady na doručení věci k prodejci, stejně tak od něj zpět k zákazníkovi prodejce.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

Pro zaslání zboží: RU-Trade s.r.o., Okrová 944/14, 14200, Praha 4, Libuš.

Pro osobní doručení: Zahradní 616/1, 360 01, Karlovy Vary.

9. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu

Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

10. Elektronická fakturace a Elektronická evidence tržeb

Spotřebiteli je vystaven doklad o zakázce formou elektronické faktury. Tu si může kdykoli stáhnout z odkazu zaslaném v emailu o obdržení objednávky. Elektronická faktura je k dispozici kdykoli na vyžádání na emailu info@nicheparfum.cz.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Produkt byl přidán do seznamu přání

Tento web používá cookies

Cookies používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze našeho provozu. Sdílíme také informace o vašem používání našich stránek s našimi sociálními partnery, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili z vašeho využívání jejich služeb.